Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Hội Thánh

A2.6. TRÁNH TRỞ THÀNH NGƯỜI BỊ LOẠI BỎ - Chương 6

Chương 6 - A2.6. TRÁNH TRỞ THÀNH NGƯỜI BỊ LOẠI BỎ

Dẫn Nhập

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người để lập thành những nhà lãnh đạo. Mỗi giai đoạn vận hành mới mẻ của Đức Thánh Linh thường được đánh dấu bởi việc Đức Chúa Trời lựa chọn và chuẩn bị những người lãnh đạo mới cho công việc của Ngài. Đây là thời kỳ của những sự tuôn đổ mới mẻ của Đức Thánh Linh. Một sự thay đổi quan trọng trong lịch sử loài người đang xảy ra. Đức Chúa Trời đang cần những con người “đứng chỗ sức mẻ” cho Ngài để “xây lại tường thành” (Êxêchiên 22:30), những người biết đường lối và lời của Đức Giê-hô-va nói rằng “nầy là đường đây, hãy noi theo” (Êsai 30:21). Chương này đề cập đến những khó khăn cạm bẫy và cái giá phải trả để sản sinh ra những con người như vậy. Nếu bạn muốn trở thành những người được lựa chọn để đem lại những cơn phục hưng, bạn cần phải biết những nguyên tắc trong chương này.

Tóm tắt những chương trước: Những điều tôi chia xẻ trong chương này được dựa trên những gì bạn đã đọc, đã hiểu và đã thực hành trong những chương trước.

Chương THỨ NHẤT liên quan đến sự cần thiết của những người lãnh đạo thuộc linh phải trông cậy nơi Đức Chúa Trời (Êsai 40:31). Đây là điều ưu tiên hàng đầu của một người lãnh đạo thuộc linh. Khi bạn trông cậy Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cất đi năng lực của bạn và thay thế bằng chính năng lực của Ngài. Một sự trao đổi sẽ diễn ra.

Chương HAI giải thích sự cần thiết của việc nghe tiếng Chúa. Một nguyên tắc vô cùng quan trọng để có một chức vụ thành công là người phải “sống bởi mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời”. Tấm lòng chúng ta phải được thanh tẩy và đầu phục Chúa trước khi chúng ta có thể nghe tiếng Ngài. Và rồi, khi chúng ta nghe và vâng theo Ngài, đức tin của chúng ta sẽ tăng trưởng. Khi đức tin tăng trưởng, chúng ta sẽ nghe Ngài phán với chúng ta những điều kỳ diệu mà Ngài muốn làm qua chúng ta.

Chương THỨ BA và THỨ TƯ  trình bày tiến trình Đức Chúa Trời dùng những thử thách để hướng dẫn chúng ta. Qua lò lửa thử nghiệm, chúng ta từ địa vị “được gọi” trở thành “được chọn”. Sự thử nghiệm như thế rất cần thiết, bởi vì qua đó Ngài chuẩn bị chúng ta cho cuộc chiến thuộc linh khốc liệt mà chúng ta phải đương đầu khi trở thành người lãnh đạo.

Trong chương THỨ NĂM Giôsép đã để lại một gương quan trọng: Đức Chúa Trời đã cho những hoàn cảnh xảy ra khiến Giôsép bị đưa vào ngục tối của Pharaôn để xây dựng những tâm tính của ông. Và rồi ông được giải thoát khỏi ngục tù, được diện kiến với Pharaôn và được cất nhắc lên chức tể tướng của xứ Aicập. Từ một thân phận thấp hèn trong tù trở thành một người nắm giữ quyền hành quan trọng có thể khiến Giôsép kiêu ngạo nên Đức Chúa Trời đã dùng ngục tối của Pharaôn để làm cho Giôsép khiêm nhu và cứu ông khỏi cạm bẫy của sự kiêu ngạo.

 

A. CHUẨN BỊ CHO CHỨC VỤ

1. Phải Mất Bao Lâu?

Có thể bạn sẽ hỏi: “Nhưng quá trình này sẽ diễn ra bao lâu? Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị tôi thành một người lãnh đạo trong bao lâu?” Sẽ không có một khoảng thời gian được ấn định nào cả. Môise được chuẩn bị bốn mươi năm trong đồng vắng qua việc chăn giữ bầy chiên cho ông gia mình là GiêTrô. Phải mười bốn năm sau khi đầu phục Chúa Jesus PhaoLô mới được sai đi như một người lãnh đạo (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-3). Tuy nhiên PhaoLô đã được huấn luyện nhiều năm về Kinh Thánh trước khi ông đầu phục Đấng Christ. Từ những giấc mơ đến khi trở thành quan tể tướng của Aicập là mười ba năm trong cuộc đời của Giôsép.

Hai điều cần phải lưu ý về thời gian mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để lập bạn thành một người lãnh đạo:

• Tầm quan trọng và bản chất của chức vụ mà Đức Chúa Trời dự bị cho bạn

• Cách mà bạn đáp ứng đối với sự chuẩn bị của Ngài

a. Một Người Thợ Hay Một Bác Sĩ?

Đức Chúa Trời muốn hoàn tất ở nơi bạn với mức độ nào và bạn muốn vì Đức Chúa Trời mà đạt được ở mức độ nào thì điều đó sẽ quyết định cường độ huấn luyện của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, một người có thể trở thành một thợ máy giỏi với chỉ một vài năm tập luyện, nhưng bạn không thể trở thành một nhà phẩu thuật nếu không có nhiều năm học hành căng thẳng và một sự chuẩn bị chu đáo. Nếu bạn muốn được Đức Chúa Trời dùng trong một chức vụ đầy quyền năng và kết quả với nhiều phép lạ cặp theo thì thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài và có nhiều đau đớn. Trách nhiệm của bạn càng lớn lao bao nhiêu, thì sự thử nghiệm của bạn càng nặng nề bấy nhiêu. Phải cần một nhiệt độ cao hơn rất nhiều để làm một chiếc bình bằng vàng đựng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời so với một chiếc bình bằng đất đựng những thứ tầm thường.

b. Cứng Đầu Hay Vâng Lời? 

Yếu tố thứ hai là cách bạn đáp ứng những sự thử luyện của Đức Chúa Trời khi Ngài chuẩn bị bạn. Nếu bạn không sốt sắng làm theo những gì Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ bạn, thì thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài ra và sự thử nghiệm sẽ nặng nề hơn. Người thợ rèn phải nện những nhát búa mạnh hơn và cần nhiệt độ cao hơn để rèn những kim loại cứng rắn. Nhưng người thợ kim hoàn chỉ cần một áp lực rất nhỏ để uốn cong thanh vàng mềm mại. Bí quyết là vâng lời và đáp ứng cách mềm mại. Khi Chúa đưa một bài học nào vào đời sống bạn, hãy học tập ngay đừng chống đối hoặc do dự. Đức Chúa Trời sẽ phải dùng “những nhát búa mạnh hơn và nhiệt độ nóng hơn” nếu bạn chống đối hoặc do dự, để Ngài có thể tạo bạn thành một người lãnh đạo.

2. Những Người Bỏ Cuộc Đầy Dẫy

Thật là điên rồ khi nghĩ rằng một khi đã trở thành một người lãnh đạo bạn sẽ không bao giờ có thêm những nhu cầu cho sự tăng trưởng tâm linh. Suy nghĩ như vậy đã làm cho nhiều người sa ngã. Năm 1948 có một sự chuyển động rất lớn của Đức Thánh Linh càn quét khắp nước Mỹ. Những năm tiếp theo dưới bánh xe của thế chiến thứ hai là thời gian mà Đức Chúa Trời hành động cách mạnh mẽ trên Hội Thánh của Ngài. Đến năm 1950, chỉ còn lại hơn năm mươi nhóm truyền giáo tiền phong chính yếu hoạt động. Phần đông là những giáo sĩ trong các cuộc phục hưng chữa bịnh lớn lao mà sau này lan tràn trên khắp thế giới. Chỉ có một số rất ít còn lại. Còn những người khác thì sao? Tại sao chỉ một số ít đứng vững? 

Danh sách những người bỏ cuộc thì rất dài. Nhiều người đang trong chương trình trang bị của Đức Chúa Trời đã không duy trì được sự kêu gọi của họ. Những người bước vào chức vụ lãnh đạo quan trọng bỏ cuộc nhiều hơn những người đang được trang bị cho chức vụ lãnh đạo. Sứ đồ PhaoLô đã biết trước điều này:”...e rằng khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (I Côrinhtô 9:27). Nhiều người mong mỏi chức vụ lãnh đạo nghĩ rằng “Khi tôi đã có một chỗ đứng trong hàng ngũ lãnh đạo, là tôi đã đến bến và được nghỉ ngơi!” Không đúng như vậy! Khi trở thành một người lãnh đạo, người ấy dễ bị công kích hơn nhiều trước những trận chiến thuộc linh và thất bại bởi sự thăng tiếng của ông tiếng tăm của ông ta.

3. Giá Phải Trả Rất Cao

Sự chuẩn bị cho chức vụ lãnh đạo bao gồm những thử thách đau đớn và nước mắt (xem Hêbơrơ 5:7,8). Sở dĩ như vậy bởi vì bạn đang được huấn luyện để đứng vững dưới những áp lực khốc liệt xảy đến cho một người lãnh đạo. Chức vụ lãnh đạo Cơ Đốc không phải là một cái gì lãng mạn; nhưng đó là một cuộc chiến. Bạn đang chiến đấu với Satan và thế gian. Bạn sẽ bị những người thân trong gia đình, bạn bè và những anh em trong Hội Thánh hiểu lầm. Hơn nữa, bạn sẽ bị nhiều người chỉ trích do sự thúc đẩy của lòng ghen ghét hoặc sợ hãi.

Hình ảnh Môise trong sách Dân Số Ký là một bức tranh chính xác cho những gì liên quan đến người lãnh đạo. Môise phải chịu trách nhiệm cho hai triệu năm trăm ngàn người (2.500.000). Họ là những người lằm bằm, oán trách, phản loạn và muốn thối lui. Họ đã xem thấy những phép lạ nhưng lại càu nhàu, than vãn ngay sau đó. Họ kích động hết những cuộc nổi loạn này đến những cuộc nổi loạn khác. Ngay cả những anh em của Môise cũng chỉ trích và nghi ngờ chức vụ lãnh đạo của ông (và họ đã bị xét đoán).

Điều kỳ diệu là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Môise hơn bốn mươi năm trước khi Ngài lập ông làm người lãnh đạo. Nếu Môise không có thời gian bốn mươi năm thử luyện bên sườn đồi trong đồng vắng với những con chiên ngang bướng của ông gia mình, thì có lẽ ông sẽ không bao giờ trở nên người lãnh đạo lừng danh như ông đã từng có. 

Môise và Êli là hai người đã hiện ra trên núi hóa hình với Chúa Jesus. Điều này (và những khúc Kinh Thánh khác) khiến chúng ta có thể kết luận rằng, Môise và Êli là hai vị lãnh đạo vĩ đại và quan trọng nhất trong thời Cựu Ước. Mức độ của sự căng thẳng mà một người của Đức Chúa Trời phải chịu đựng trong sự lãnh đạo được minh họa qua cuộc đời của cả Môise và ÊLi.

a. Môise

Mặc dầu Môise đã có tất cả những năm tháng chuẩn bị như vậy, nhưng những áp lực đến với ông thật quá nặng nề đến nỗi ông đã cầu xin Đức Chúa Trời giết ông. Một người sẽ không bao giờ cầu nguyện như vậy trừ khi cuộc đời của ông ta hết sức khốn khổ. “Môise bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài, và sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ sanh dân này sao, há có sanh đẻ nó sao? mà Ngài lại phán biểu tôi rằng: Hãy ẵm dân này trong lòng ngươi như người cha nuôi bồng ẵm đứa trẻ bú, cho đến xứ Ngài đã thề hứa sẽ ban cho tổ phụ chúng nó. “Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho dân sự này? Bởi vì họ khóc lóc về tôi mà rằng: Hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thể một mình gánh hết dân sự này vì thật là rất nặng nề cho tôi quá! “Nếu Chúa đãi tôi như vậy và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi!” (Dân Số Ký 11:11-15). Chỉ những người ở trong chức vụ lãnh đạo mới biết rằng người lãnh đạo phải đương đầu với nhiều gánh nặng hết sức khó chịu. Môise đã thất vọng và ngã lòng trong hoàn cảnh ấy và ông muốn chết.

b. ÊLi 

Êli cũng đã có lúc hết sức ngã lòng trong chức vụ. Điều này xảy ra ngay sau chiến thắng vĩ đại nhất của ông: Khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ và tiêu diệt bốn trăm tiên tri Ba-anh. Mỉa mai thay, những thung lũng tuyệt vọng thường theo sau đỉnh núi của những kinh nghiệm chiến thắng.

"A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba-anh làm sao. Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ này, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy, Ê-li sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Bê-e-Sê-ba, thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình lại đó. Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi" (1 Các Vua 19:1-4).

Chúa đã trả lời cầu nguyện của ÊLi và cất ông lên trời sau lời cầu nguyện này vài tuần.

Theo tôi, đó là sự bày tỏ vĩ đại về tình yêu và sự cảm thông của Đức Chúa Trời đối với những người lãnh đạo của Ngài đến nỗi Ngài tôn trọng Môise và ÊLi bằng cách cho phép họ hiện ra với Chúa Jêsus trên núi hóa hình (xem Mathiơ 17:1-27). Vâng, bạn cần phải trả giá để trở thành một người lãnh đạo. Nếu sự chuẩn bị dường như nặng nề, hãy nhớ rằng: Những áp lực đi kèm với chức vụ lãnh đạo sẽ nặng nề hơn sự huấn luyện mà bạn đã được chuẩn bị.

Vâng, bạn cần phải trả giá để trở thành một người lãnh đạo. Nếu sự chuẩn bị dường như nặng nề, hãy nhớ rằng: Những áp lực đi kèm với chức vụ lãnh đạo sẽ nặng nề hơn sự huấn luyện mà bạn đã được chuẩn bị.

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

041005256
Today: 54
Yesterday: 64
This Week: 261
Last Week: 454
This Month: 408
Last Month: 2,257
unknown 37% unknown
Vietnam 21% Vietnam
United States 18% United States

Total:

16

Countries

Thống Kê Trực Tiếp

We have 596 guests and no members online

Your Language

vizh-TWenfrdeitjaestr