Ga-la-ti

48Galati1280x800

Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-la-ti
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Sự cứu rỗi bởi ân điển
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 50/51 hoặc Khoảng 54-57 năm sau Công Nguyên

Thư gửi cho Galati là nhắm đến một số Hội Thánh tại Galati, là thành đã nằm ở giữa biển Á-châu ngày nay. Người dân gốc chính là Phi-ri-gi đã sống với một tôn giáo là sự tôn thờ thiên nhiên. Có rất nhiều người Giu-đa đã sống trong thành này. Người Galati đã được biết đến về tính cách hung hăng và không kiên định của họ, và cùng sự hay thiên về những điều mới và hiếm có. Phaolô đã thăm viếng Galati trong chuyến đi truyền giáo đầu của ông (Công Vụ 13:51; 14:8+20 Y-cô-ni, Lít-trơ, Ðẹt-bơ nằm ở phía nam của Galati), cùng cả trong chuyến đi truyền giáo thứ ba (Công vụ 18:23), mặc dù trong đây không có thuật lại công việc của ông trong sự lập dựng Hội Thánh này. Trong chuyến truyền giáo lần thứ hai sứ đồ Phaolô đã bởi Ðức Thánh Linh ngăn cấm truyền Tin Lành ở đó (Công vụ 16:6).
Khi Phaolô viết thư này thì những Hội Thánh ở Galati đã bị đe dọa từ hai nguy cơ: nó liên quan đến sự thánh sạch của giáo lý và sự thánh sạch đời sống. Có một số người đã lẻn vào, họ muốn đổi ngược Tin Lành của Ðấng Christ (1:7; 5:10). Họ khẳng định rằng việc làm cũng là cần thiết để được cứu rỗi, mặc dù họ cũng công nhận rằng sự cứu rỗi đến bởi Ðấng Christ. Nguy cơ của đạo Giu-đa nghĩa là sự lầm lạc của luật pháp đã ảnh hưởng người Galati (1:6; 3:1), vì thế họ đã quay trở lại dưới ách nô lệ của luật pháp và muốn xem xét ngày, tháng, năm, thời gian v.v.. theo cách luật pháp (4:10). Phaolô đã chứng minh lại tất cả bằng chứng với cách mạnh mẽ, là cách dẫn dắt khôn ngoan qua sự hỗn hợp luật pháp với đức tin, ông đã nói rõ về Ápraham, là người được xưng công bình chỉ bằng đức tin trước 430 năm luật pháp Môi-se được ban ra. Phaolô cũng đi vào cả sự lầm lạc có liên quan là một người tin Chúa được trưởng thành trong tâm linh qua sự gìn giữ luật pháp: Ông đã dẫn dắt về lẽ thật quyền năng thánh khiết của Ðức Thánh Linh và về một đời sống giàu có, là đời sống được ban cho nếu như những kẻ tin có Ðức Thánh Linh ở trong và cai trị.

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự bắt đầu 1:1-5

    I. Lý do của bức thư: Sự xa rời của người Galati khỏi Tin Lành thật 1:6-9

    II. Phaolô biện luận cho chức vụ là sứ đồ của ông 1:10 - 2:21

    III. Sự cứu rỗi chỉ xảy ra bởi qua đức tin, hoàn toàn không liên quan đến luật pháp 3:1-24

    IV. Sự cai trị trên đời sống của cơ đốc nhân xảy ra bởi ân điển và không phải bởi luật pháp 3:25 - 5:1

    V. Dấu hiệu của đời sống một người tin Chúa, mà được xưng công bình chỉ qua đức tin 5:2-26

    VI. Kết quả của cuộc sống mới trong Chúa Giê-xu Christ 6:1-16

    Kết thúc: 6:17-18

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 764 guests and no members online

Your Language