I Cô-rinh-tô

46 1Corinhto1280x800

Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Ðời sống của Cơ Ðốc
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 56 năm sau Công Nguyên

Bức thư đầu tiên gửi đến người Cô-rinh-tô được viết bởi sứ đồ Phaolô vào cuối ba năm của ông khi trú lại ở Êphêsô (Công vụ 20:31; I Cô 16:5-8). Về mối quan hệ của Phaolô với Hội Thánh Cô-rinh-tô được thuật lại trong Công vụ 18:1-18. Lý do lá thư này đã được viết là vì những câu hỏi của Hội Thánh về những vấn đề như cưới gả và cách sử dụng đồ ăn mà đã đem cúng tế cho các thần tượng (7:1; 8.1-139. Nhưng cũng vì sứ đồ không thấy an tâm về những tin tức từ Cô-rinh-tô, là những liên quan đến những sự phân rẽ sâu xa, những sự tranh cãi trầm trọng  và những vấn đề khác (1:10-12), và thêm vào đó cả những trường hợp dâm loạn, mà Hội Thánh không có xét sử (5:1-2).
Nội dung chính bức thư này là dẫn giải đúng về một sự lầm lạc, là sự nổi lên bởi tâm trí xác thịt của những cơ đốc nhân người Cô-rinh-tô nhiều hơn là bởi một giáo lý lầm lạc. Dù cho trong thư này Phaolô cũng biện hộ cho chức vụ sứ đồ của mình, vì để cho uy quyền của giáo lý mà ông đã được mặc khải được liên kết, nhưng như vậy bức thư này cũng không phải là một luận văn về giáo điều, mà là một sự nhấn mạnh về sự đau đớn của ông, sự lo lắng của ông và sự không bằng lòng thánh khiết của ông về những tình trạng không thuộc linh và không có đạo đức ở trong Hội Thánh Cô-rinh-tô.
Những vấn đề để giải quyết rất là khác nhau, nhưng tất cả đều liên quan đến cả đề tài là đời sống của cơ đốc nhân. Kể cả sự mặc khải vĩ đại của lẽ thật về sự sống lại cũng liên kết với đề tài (15:58). Mặc dù cái bóng của sự tối nằm trong bức thư bởi qua những khó khăn ở trong Hội Thánh, thì chính ở đây Phaolô lại đưa tiếp ra bài hát ca ngợi về tình yêu của cơ đốc nhân (đoạn 13), cùng đưa ra luận văn rõ ràng nhất về sự sống lại của thân thể trong lời của Ðức Chúa Trời (đoạn 15).

Thư này có thể được chia như sau:

    Sự mở đầu 1:1-9

    I. Sự phân rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô 1:10 - 4:21

    II. Cự tuyệt sự vô đạo đức, giữ lệnh kỷ luật 5:1 - 6:8

    III. Sự thánh khiết của thân thể; sự hôn nhân cơ đốc 6:9 - 7:40

    IV. Về sự thờ cúng hình tượng; Sự định giới hạn của sự tự do cơ đốc 8:1 - 11:1

    V. Sự trật tự cơ đốc và sự dùng tiệc thánh của Chúa 11:2-34

    VI. Ân tứ Ðức Thánh Linh và sự áp dụng trong tình yêu 12:1 - 14:40

    VII. Sự sống lại của những kẻ chết 15

    Kết thúc: Những chỉ dẫn khác nhau và lời chào cá nhân 16 

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13741 guests and no members online

Your Language