Bài Giảng Tin Lành

Thời Điểm Của Sự Phấn Hưng - Christine Caine

Bài Giảng: Thời Điểm Của Sự Phấn Hưng | The Time Of Revival | Pastor Christine Caine

'Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc. ' Ê-sai 43:18-19

ChristineCaine 1280x720

Tai-vạ thứ nhì: loài ếch nhái

'Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn, và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, nầy ta sẽ giáng tai-nạn ếch nhái khắp bờ-cõi ngươi. Sông sẽ sanh đông-đúc ếch nhái, bò lên vào cung-điện, phòng ngủ, và trên giường ngươi, vào nhà đầy-tớ và dân-sự ngươi, trong lò bếp, cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân-sự và mọi đầy-tớ ngươi. Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông, và trên bàu, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ê-díp-tô. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuật-sĩ cũng cậy phù-chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ê-díp-tô. Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy cầu-nguyện Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân-sự ta; thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va.

Môi-se bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ-hạ, đầy-tớ cùng dân-sự bệ-hạ mà cầu-khẩn Đức Giê-hô-va, để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ-hạ và cung-điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng: Đến ngày mai. Môi-se rằng: Sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ-hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy, ếch nhái sẽ lìa xa bệ-hạ, cung-điện, tôi-tớ, cùng dân-sự của bệ-hạ; chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn; Môi-se kêu-cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch-nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pha-ra-ôn. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống, và cả xứ hôi-thối lắm.

Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se; ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Nhưng Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. '

Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1-15

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

041004472
Today: 64
Yesterday: 95
This Week: 456
Last Week: 575
This Month: 1,881
Last Month: 2,429
unknown 37% unknown
Vietnam 21% Vietnam
United States 18% United States

Total:

16

Countries

Thống Kê Trực Tiếp

We have 274 guests and no members online

Your Language

vizh-TWenfrdeitjaestr