Bài Giảng Tin Lành

Có Lẽ Đây Là Lúc Dể Nói Đi Ra - Robert Madu

Bài Giảng: Có lẽ đây là lúc để nói "Đi Ra"
It may be time to say, “Get out.” | Pastor Robert Madu

'Khi Đức Chúa Jêsus lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru, đến, thấy Đức Chúa Jêsus, bèn gieo mình nơi chân Ngài, nài-xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Jêsus đi với người; đoàn dân đông cùng đi theo và lấn-ép Ngài. ' Mác 5:21-24

RobertMaduGetout 1280x720 1

Con gái Giai-ru và người đàn-bà có bịnh
(Ma-thi-ơ 9:18-26; Lu-ca 8:40-56)

25Vả, tại đó có một người đàn-bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, 26bấy lâu chịu khổ-sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao-tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. 27Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. 28Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. 29Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. 30Tức thì Đức Chúa Jêsus tự biết có sức-mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? 31Môn-đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn-ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? 32Ngài nhìn xung-quanh mình để xem người đã làm điều đó. 33Người đàn-bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. 34Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức-tin con đã cứu con; hãy đi cho bình-an và được lành bịnh.

35Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi; còn phiền Thầy làm chi? 36Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. 37Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ. 38Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om-sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. 39Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn-ào và khóc-lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. 40Chúng nhạo-báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài, cùng vào chỗ nó nằm.

41Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy. 42Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên mười hai tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. 43Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn.

Mác 5:25-43

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13846 guests and no members online

Your Language