Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 16 - Sống Trong Vương Quốc

Chương 16 - SỐNG TRONG VƯƠNG QUỐC

A. SỰ THAY ĐỔI UY QUYỀN (THẨM QUYỀN - AUTHORITY)

Chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền thống trị của Satan (quyền cai trị hay quyền cầm đầu). Giờ đây chúng ta ở dưới một uy quyền mới, đó là Chúa Giêxu. Khi một tín đồ lớn lên trong đời sống mới với Chúa Giêxu, người ấy sẽ sớm khám phá rằng cách duy nhất để vui hưởng đời sống trong nước Đức Chúa Trời là ở trong MỐI TƯƠNG QUAN ĐÚNG ĐẮN VỚI CHÚA JÊSUS (Ê-phê-sô 1:17; Phi-líp 3:10).

caygaycuanguoichanbaychuong16 1210x905 

Ngay khi bắt đầu đời sống mới của chúng ta với Đức Chúa Trời, sự tương quan nầy mang hai hình thức rõ rệt:

1. Cứu Chúa (Savior)

Đây chính là mối tương quan đầu tiên chúng ta có thể có với Chúa. Chúng ta không thể biết Đức Chúa Trời như Cha hay bạn hữu cho đến chừng thoạt tiên nhận được sự mặc khải về Giêxu là Chúa Cứu Thế, Đấng đã chết vì chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi nước Satan. Chúa Giêxu đã cứu chúng ta khỏi:

a. Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời

(I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10; 5:9; Rô-ma 5:9).

b. Quyền Lực Satan

(Công Vụ Các Sứ Đồ 26:28; Cô-lô-se 1:13; Hê-bơ-rơ 2:14; I Giăng 3:8).

c. Bản Ngã Của Chúng Ta

(Phi-líp 3:19; I Cô-rinh-tô 5:5; Tít 3:3-6; I Phi-e-rơ 1:18) "Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài” (Hê-bơ-rơ 5:8, 9). Cũng xem Hê-bơ-rơ 2:10; II Ti-mô-Thê 1:10.

2. Chủ (Chúa - Lord)

Biết Chúa Giêxu là Cứu Chúa đem chúng ta vào nước Đức Chúa Trời, tuy nhiên mối tương quan của chúng ta với Ngài không kết thúc tại đó. Một khi chúng ta ở trong vương quốc của Ngài, mối tương quan ấy chuyển qua những thay đổi mới mẻ xúc động. Bây giờ chúng ta không chỉ biết Ngài là Cứu Chúa mà thôi, mà Ngài còn là CHỦ của chúng ta! Ngài là VUA trong vương quốc của Ngài (Cô-lô-se 2:6). "Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng “Đức Chúa Giêxu đáng nguyền rủa! Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêxu là Chúa” (I Cô-rinh-tô 12:3). Cũng xem Giăng 13:3; Rô-ma 1:4; I Cô-rinh-tô 8:6; 4:5. Khi chúng ta bước vào vương quốc của sự sáng, chúng ta có thể hưởng lấy điều được dành cho chúng ta, tức là mọi quan hệ yêu thương với Chúa. Bởi lẽ ấy, khi Chúa Giêxu trở thành CHỦ của chúng ta, chúng ta thấy rằng sự cai trị của Ngài trong đời sống đã đem chúng ta ra khỏi sự hỗn độn của tội lỗi để vào trật tự và bình an thiên thượng. Xem Cô-lô-se 2:9, 10; I Cô-rinh-tô 8:6.

 

B. CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU

“Thái độ của anh em đối với đời phải là thái độ của chính Chúa Giêxu ”(Phi-líp 2:5). Dầu là Vua của vương quốc, Chúa Giêxu đã trở nên một đầy tớ. Ngài là gương mẫu của công dân đích thực trong vương quốc Ngài. “Các ngươi gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chơn lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:13-15). Cũng xem Giăng 13:5-17; Ma-thi-ơ 20:26-28; Lu-ca 22:27.

 

C. SỰ THUẬN PHỤC CỦA VỊ VUA

Là những thần dân trong vương quốc Đấng Christ, chúng ta bước vào trong mối quan hệ CHỦ-TỚ với Ngài (Ma-thi-ơ 6:24). Chúa Giêxu đã đến để làm theo ý muốn của Cha Ngài (Hê-bơ-rơ 10:5-9). Trong cuộc sống hằng ngày của Ngài, Chúa đã thể hiện hoàn toàn cách sống của vương quốc: sống để làm vừa lòng Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:8-10). Chúng ta phải có tấm lòng tôi tớ, y như Ngài đã có tấm lòng của một tôi tớ. Nhiều Cơ Đốc Nhân không thích ý niệm làm đầy tớ bởi vì dường như ý niệm ấy khiến cho một người trở nên thấp kém hơn người khác.

Nhưng trong Kinh Thánh chúng ta gặp bốn nghịch lý thích thú:

1. Trong Sự Nô Lệ, Có Sự Tự Do

“Nhưng bây giờ anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng” (Rô-ma 6:22). Cũng đọc các câu Rô-ma 6:16-23; 12:1; I Cô-rinh-tô 7:22; II Cô-rinh-tô 3:17; Ê-phê-sô 6:6, 7; I Phi-e-rơ 2:16.

2. Trong Phận Tôi Tớ, Có Sự Cao Trọng

“Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:11, 12). Cũng xem Ma-thi-ơ 20:26, 27; Mác 9:35; 10:43; Giăng 12:26.

3. Trong Sự Khiêm Nhường, Có Sự Tôn Cao

“Vậy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước Thiên đàng” (Ma-thi-ơ 18:4). Cũng xem Lu-ca 18:14; Châm Ngôn 29:23; Gia-cơ 4:10; I Phi-e-rơ 5:5, 6; Ma-thi-ơ 19:30.

4. Trong Sự Thuận Phục, Có Uy Quyền

Thầy đội người La mã (người lãnh đạo quân đội trên 100 binh sĩ) đến với Chúa Giêxu đã hiểu nguyên tắc này”..Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền tôi; tôi biểu tên này rằng: Hãy đi, thì nó đi; biểu tên khác rằng: hãy đến, thì nó đến; và biểu đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc này! Thì nó làm (Lu-ca 8:7, 8). Bởi vì viên Thầy Đội ấy ở dưới uy quyền, ông đã có thể thực hành uy quyền, và ông đã thuần phục uy quyền của Chúa Giêxu cách sẵn sàng. Cũng đọc các câu Lu-ca 8:1-10, Gia-cơ 4:7. Cách sống của vương quốc Đức Chúa Trời là một thái độ THUẬN PHỤC và VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI (Xem Ma-thi-ơ 12:50; Ê-phê-sô 6:6; Hê-bơ-rơ 13:21; I Giăng 2:17; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1).


Chúng ta tự thuận phục ý chỉ Đức Chúa Trời, không phải cách miễn cưỡng, vì sợ hay bổn phận, nhưng đúng hơn là:

a. Bởi Vì Mọi Sự Chúa Đã Làm Cho Chúng Ta (Rô-ma 12:1; Ê-phê-sô 4:1; Tít 3:4-7).

b. Bởi Vì Khi Làm Như Thế Chúng Ta Được Vui Mừng (Thi Thiên 40:8).

c. Bởi Vì Tình Yêu (Giăng 14:15; I Giăng 5:3).

 

D. BÔNG TRÁI CỦA VƯƠNG QUỐC

Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, an ủi và nài xin anh em ĂN Ở MỘT CÁCH XỨNG ĐÁNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, là Đấng đã gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:11, 12). Cũng xem II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5.
Trong Ma-thi-ơ 21:43, Chúa Giêxu đã phán rằng nước trời sẽ thuộc về những kẻ “sinh sản ra bông trái”. Bông trái của nước trời được giải thích trong một số phân đoạn Kinh Thánh: *Yêu thương, vui mừng, bình an (Ga-la-ti 5:22, 23). *Nhơn từ, công chính và thành thật (Ê-phê-sô 5:9; Ga-la-ti 3:13-17). *Công bình, bình an, vui mừng (Rô-ma 14:17; Hê-bơ-rơ 12:11).
Vì chúng ta đã được dựng nên bởi Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta cũng được dựng nên vì vương quốc Ngài và theo cách sống của vương quốc ấy. Bông trái của nước trời đơn giản chỉ là sự thể hiện tự nhiên phép lạ của sự tái sinh mà Đức Thánh Linh đã thực hiện trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22). Là công dân của nước trời, trách nhiệm của chúng ta là hãy sống đúng như con người mà Chúa kêu gọi (I Phi-e-rơ 2:11). “Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đàng, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:10). Cũng xem Cô-lô-se 2:6; Ê-phê-sô 4:1; 6:8-10.

 

TÔI HỨA NGUYỆN

Sau khi học về đời sống trong vương quốc, con nhận biết rằng mình phải dâng đời sống này để phục vụ người khác, như Chúa Giêxu đã làm. Con xin kết ước để làm một đầy tớ tự nguyện, vui mừng của Đấng Christ và tha nhân.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9891 guests and no members online

Your Language