Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Tháng 10 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 10

Đây là phần 10 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

10CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Phần 10 bao gồm các sách Truyền Đạo, Giăng, Giê-rê-mi, và Ca Thương. 

Ngày 1 trong 31 ngày | Truyền-đạo 1-3

Ngày 2 trong 31 ngày | Truyền-đạo 4-6

Ngày 3 trong 31 ngày | Truyền-đạo 7-9

Ngày 4 trong 31 ngày | Truyền-đạo 10-12

Ngày 5 trong 31 ngày | Giăng 1-3

Ngày 6 trong 31 ngày | Giăng 4-6

Ngày 7 trong 31 ngày | Giăng 7-9

Ngày 8 trong 31 ngày | Giăng 10-12

Ngày 9 trong 31 ngày | Giăng 13-15

Ngày 10 trong 31 ngày | Giăng 16-18

Ngày 11 trong 31 ngày | Giăng 19-21

Ngày 12 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 1-3

Ngày 13 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 4-6

Ngày 14 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 7-9

Ngày 15 trong 31 ngày | CGiê-rê-mi 10-12

Ngày 16 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 13-15

Ngày 17 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 16-18

Ngày 18 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 19-21

Ngày 19 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 22-24

Ngày 20 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 25-27

Ngày 21 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 28-30

Ngày 22 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 31-33

Ngày 23 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 34-36

Ngày 24 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 37-39

Ngày 25 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 40-42

Ngày 26 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 43-45

Ngày 27 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 46-48

Ngày 28 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 49-51

Ngày 29 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 52 | Ca thương 1-2

Ngày 30 trong 31 ngày | Ca thương 3-5

Ngày 31 trong 31 ngày | Thi-thiên 38-39, 49-50

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14300 guests and no members online

Your Language