Hê-bơ-rơ

58Heboro011280x800

Thư gửi đến người Hê-bơ-rơ
Tác Giả:                                  Không tên
Ðề Tài:                                    Chức thầy tế lễ Đấng Christ
Thời Gian Ghi Chép:             Trước 70 năm sau Công Nguyên

Thư gửi cho Hê-bơ-rơ là một quyển sách vô danh (không có bày tỏ người viết). Về tác giả của quyển sách đã có sự tranh luận từ hồi những ngày sau của các sứ đồ. Có mấy chỗ của bức thư thì những lời như là của Phaolô, và cũng là vì sự nhắc đến cách cá nhân về Timôthê trong đoạn 13:23 nên một số người dạy luật đã viết là thư của Phaolô. Cho dù tác giả của bức thư không được chứng minh chắc chắn đi nữa, thì thư Hêbơrơ vẫn là một phần của Kinh Thánh và bức thư nói về uy quyền thiêng liêng. Thư này chắc được viết trước khi Giêrusalêm bị hủy phá, vì trong đoạn 10:11 đã cho thấy là đền thờ vẫn còn khi thư Hêbơrơ được viết.
Lý do của bức thư là tại vì những người đọc của Hêbơrơ cần phải có một sự cảnh cáo đặc biệt, vì một số người đã tin Chúa Giêxu là Đấng Mêsi bị lung lay trong chỗ đứng của họ. Vì vậy có sự kêu gọi *hãy bám chắc*(3:6) và *hãy trở nên trưởng thành*(6:1).
Mục đích của sách này là 1. làm vững chắc cơ đốc nhân người Giuđa qua sự chỉ dẫn về thực tế, rằng tất cả luật pháp đã được làm trọn trong Đấng Christ và vì thế giao ước mới hơn giao ước cũ; 2. cảnh cáo truớc những người, là những người đã biết Đấng Christ (a.)khỏi sự trở lại sa ngã vào những hình thức lễ nghi bề ngoài của Cựu Ước hay (b.) khỏi sự dừng lại của sự tăng trưởng của đức tin; 3. đem đến cho tất cả những cơ đốc nhân được biết sự đứng đầu của Chúa Giêxu.
Chữ mấu chốt là *tốt hơn* (1:4; 6:9; 7:7.19.22; 8:6;9:23; 10:34; 11:16.35.40; 12:24). Thư Hêbơrơ có cả một dẫy về sự so sánh giữa những điều tốt của giao ước cũ và những điều tốt hơn của Đấng Christ. Đấng Christ tốt hơn là thiên sứ, Môi-se, Giô-suê, A-rôn; và giao ước mới (8:7-13) là tốt hơn giao ước với Môi-se (xem Xuất 19:5, chú thích)
Rõ ràng hơn bất cứ sách nào của Tân Ước, thư Hêbơrơ bày tỏ chức vụ thầy tế lễ hiện hữu của Con Người trong sự vinh hìển, Chúa Giêxu Christ.

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự mở đầu 1:1-3

    I. Đấng Christ, là thân vị cao hơn tất cả những cái khác 1:4-4:10

    II. Sự khởi đầu và sự kết thúc của chức thầy tế lễ Đấng Christ 5:1-10:18

    III. Đời sống trong đức tin 10:19-13:19

    IV. Kết thúc 13:20-25

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13532 guests and no members online

Your Language