Xuất Ê-díp-tô Ký

 02XuatEdiptoKy

 Lời giới thiệu

Sách  Xuất Ai Cập Ký nói về một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của dân Do Thái — cuộc khởi hành rời khỏi Ai Cập, nơi họ từng là những nô lệ.
Sách này gồm có bốn phần chính: (1) Sự giải cứu người Do Thái khỏi ách nô lệ; (2) Cuộc hành trình đến núi Si-na-i; (3) Giao ước của Chúa với dân Ngài tại núi Si-na-i, nơi Chúa ban cho họ các luật lệ về đạo đức, dân sự và tôn giáo để sống theo đó; (4) Xây dựng và trang bị một nơi thờ phượng cho dân Y-sơ-ra-ên, và các luật lệ liên quan đến thầy tế lễ và sự thờ phượng Chúa.
Trên hết, sách mô tả những việc Đức Chúa Trời đã làm, khi Ngài giải phóng dân bị nô lệ của Ngài và lập họ thành một quốc gia với niềm hi vọng về tương lai.
Nhân vật chính về khía cạnh con người trong sách này là Môi-se, người được Chúa chọn để hướng dẫn dân của Ngài ra khỏi Ai Cập. Phần được biết đến nhiều nhất của sách này là Mười Điều Răn (20:1-17).
Bố cục
Dân Do Thái được giải phóng khỏi Ai Cập (1:1 – 15:21)
Cảnh nô lệ tại Ai Cập (1:1-22)
Sự ra đời và phần đầu cuộc đời của Môi-se
Môi-se và A-rôn đối diện với vua Ai Cập (2:1 – 4:31)
Lễ Vượt Qua và cuộc xuất hành từ Ai Cập (12:1 – 15:21)
Từ Biển Đỏ đến núi Si-na-i (15:22 – 18:27)
Luật Pháp và Giao Ước (19:1 – 24:18)
Đền Tạm và các quy tắc thờ phượng (25:1 – 40:38)
Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
Pin It

Related Articles

Sáng-thế Ký

Lê-vi Ký

Dân-số Ký

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10127 guests and no members online

Your Language