Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 13 - Sự Cám Dỗ

Chương 13 - SỰ CÁM DỖ

A. SATAN TẤN CÔNG

Satan tấn công từng tín hữu phần lớn là qua sự cám dỗ. Và nó đã tập trung vào cuộc xung kích này trong hai mặt:

1. Sự Mê Tham Của Thế Gian

Nó tìm cách cám dỗ người tín đồ để họ bị cuốn hút vào hệ thống thế gian: *Làm cho ơn phước vật chất mà thế gian đem lại trở thành một khao khát chính yếu. *Làm cho sự tôn trọng và sự công nhận của đời trở thành mục tiêu quan trọng. *Làm cho nếp sống tiện nghi như người thế gian trở thành căn bản của sự an ninh. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy (I Giăng 2:15). Cũng xem Gia-cơ 4:1-4; I Ti-mô-Thê 6:6-11.

2. Sự Ham Muốn Của Xác Thịt

Qua công việc của Đấng Christ trên thập tự giá, người Cơ Đốc chân chính được giải thoát khỏi hậu quả và sức mạnh của tội lỗi (Rô-ma 6:6-14). Nhưng người ấy vẫn còn sống trong một thân thể vật lý bị suy phục bởi những đòi hỏi và ham muốn tự nhiên. Satan sẽ dùng những điều này để thử thách và làm cho Cơ Đốc Nhân quan trọng hóa những điều ấy hơn là sự thôi thúc của Đức Thánh Linh bên trong mình (Rô-ma 8:5-9). Cũng xem Ga-la-ti 1:4; Ê-phê-sô 2:3.

caygaycuanguoichanbaychuong13 1210x905 

B. CHIẾN THẮNG BAN ĐẦU CỦA SATAN

Satan đã đoạt được chiến thắng ban đầu trong sự cám dỗ người nam và người nữ đầu tiên trong chính lĩnh vực thế gian và xác thịt, và hôm nay đây vẫn là chiến lược của nó. Vì mọi sự trong thế gian, như sự MÊ THAM CỦA XÁC THỊT (Thèm muốn sự thỏa mãn nhục dục), sự MÊ THAM CỦA MẮT (những sự thèm muốn mãnh liệt của tâm trí) và sự KIÊU NGẠO CỦA ĐỜI (sự an ninh của những nguồn tài nguyên của người ta hay trong sự bền vững của những sự thuộc về đất) đều không đến từ Cha, nhưng từ (chính) thế gian mà ra (I Giăng 2:16).
SO SÁNH SỰ CÁM DỖ CỦA ÊVA VỚI CÂU KINH THÁNH NÀY: Sáng-Thế Ký 3:6, I Giăng 2:16 BỘ ĂN NGON “Mê tham của xác thịt” Lại ĐẸP MẮT “Mê tham của mắt” Và quí vì ĐỂ MỞ TRÍ KHÔN “Sự kiêu ngạo của đời” Kể từ khi Ađam và Êva sa ngã, mọi người đều bị xác thịt cai trị mình theo (ba điều đã nói ở trên). Xác thịt cũng bị hủy hoại bởi bản chất tội lỗi (Ga-la-ti 5:19-21).

C. SỰ CHIẾN THẮNG DO ĐẤNG CHRIST ĐẠT ĐƯỢC

1. Qua Đời Sống Của Ngài

Chúa Giêxu đã bị cám dỗ trong mọi sự, y như chúng ta, tuy nhiên Ngài không hề phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15).

SO SÁNH SỰ CÁM DỖ CỦA CHÚA GIÊXU VỚI CÂU KINH THÁNH NÀY Lu-ca 4:1-3

Hóa đá thành bánh

Các nước thế gian

Trên nóc đền thờ

2. Qua Sự Chết Và Sự Sống Lại Của Ngài

Ai có niềm tin nắm chặt vào công lao của Đấng Christ thì người ấy sẽ được giải thoát khỏi quyền lực và sự cai trị mà tội lỗi đặt trên họ (Rô-ma 8:9). Giờ đây người ấy được tự chọn lựa bước đi trong sự vâng phục Chúa. (Rô-ma 6:8-14). “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống xác thịt tội lỗi chúng ta... hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn cho chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh (Rô-ma 8:3, 4).

D. SỰ ĐẮC THẮNG LIÊN TỤC CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Trên nền tảng của sự chiến thắng vĩ đại mà Đấng Christ đã dành được cho chúng ta, giờ đây Cơ Đốc Nhân có thể đánh bại mọi cuộc tấn công của kẻ thù. Đây là bảy chìa khóa đắc thắng liên tục.

1. Hãy biết sự đắc thắng đã được giành lấy rồi

Vì bị đánh bại tại Thập tự giá, sức mạnh duy nhất của ma quỉ giờ đây là dựa vào sự thiếu hiểu biết của Cơ Đốc Nhân (Ô-sê 4:6). Nhưng khi một Cơ Đốc Nhân biết công việc hoàn tất của Thập tự giá và sự phục sanh trong đời sống mình, thì ma quỉ đã bị tước lột mọi khí giới để chống lại người ấy.

2. Bước Từng Bước Với Thánh Linh

Một quyền năng mới đặt vào bên trong Cơ Đốc Nhân, đó là chính Đức Thánh Linh. Chúng ta phải bước đi trong sự vâng lời theo sự thôi thúc bên trong của Ngài từng ngày một (Ga-la-ti 5:22-25).

3. Nhìn Nhận Sự Cám Dỗ Là Gì

Sự cám dỗ KHÔNG phải là tội lỗi. Nhưng CHỊU THUA (nhượng bộ) sự cám dỗ mới là tội! (Gia-cơ 1:15). Xem Sáng-Thế Ký 4:6, 7.

4. Hãy Hiểu Rằng Chúa Đã Cung Cấp Một Lối Thoát

Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được (I Cô-rinh-tô 10:13). Gia 4:7 chỉ cho chúng ta biết chi tiết của lối thoát: Đầu phục Đức Chúa Trời, kháng cự ma quỉ và nó sẽ tháo chạy!

5. Đeo Đuổi Mục Tiêu Phải Lẽ Của Đời Sống

“Vì anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất (Cô-lô-se 3:1-3). Cũng xem Phi-líp 4:8; II Ti-mô-Thê 6:1-2; II Phi-e-rơ 3:11-13.

6. Hãy Tránh xa Những Lãnh Vực Có Sự Cám Dỗ Rõ Ràng

“Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt ở trước mặt tôi (Thi Thiên 1:1-6). Cũng xem I Ti-mô-Thê 6:9-11.

7. Hãy Cảnh Giác Đối Với Âm Mưu Của Satan

Biết được chiến lược của kẻ thù dùng để chống lại chúng ta là điều vô cùng quan trọng để khỏi bị kẻ thù đánh bại (II Cô-rinh-tô 2:11).

a. Nó Là Kẻ Nói Dối

Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. [Giăng 8:44]

b. Nó Là Kẻ Vu Khống Và Kiện Cáo

Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. [Khải-huyền 12:10]

c. Nó Là Kẻ Gạt Gẫm

Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. [Khải-huyền 12:9]

d. Nó là kẻ cám dỗ (Mat 4:1-11)

1  Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng  vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.   2  Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì  đói.   3  Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con  Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.   4  Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng  phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức  Chúa Trời.   5  Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc  đền thờ,   6  và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy  gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các  thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong  tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.   7  Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử  Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.   8  Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các  nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;   9  mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy,  thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.   10  Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi  hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là  Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.   11  Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc  Ngài.

e. Nó Là Ke Áp Bức

Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. [Công-vụ các Sứ-đồ 10:38]

f. Nó Là Kẻ Cản Trở

Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em; nhưng quỉ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. [1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18]

g. Nó Là Sư Tử Rống

Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. [1 Phi-e-rơ 5:8]

h. Nó Có Thể Biến Thành Thiên Sứ Sáng Láng

Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. [2 Cô-rinh-tô 11:14]


Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta được gọi đến để sống trong ĐẮC THẮNG! Qua Đấng Christ, đắc thắng này thuộc về chúng ta:

*Thắng hơn thế gian

Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. [1 Giăng 5:4]

*Thắng hơn xác thịt

Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. [Ga-la-ti 5:16]

*Thắng hơn kẻ thù

11  Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng  vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.   12  Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn  là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ  tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.   13  Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho  trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn  mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. [Ê-phê-sô 6:11-13]

TÔI HỨA NGUYỆN

Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì lời hứa của Ngài ban cho con trong kỳ cám dỗ. Con phó thác chính mình để đáp ứng sự giúp đỡ thích đáng của Ngài trong mọi lúc, để con có thể sống trong đắc thắng. Con cũng sẽ chia sẻ lẽ thật này cho người khác nữa.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13744 guests and no members online

Your Language