Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 14 - Sự Thông Công

Chương 14 - SỰ THÔNG CÔNG

A. MỤC ĐÍCH CỦA SỰ THÔNG CÔNG

Sự thông công của các Cơ Đốc Nhân với nhau là rất quan trọng, vì chính trong sự hiệp nhất của chúng ta với nhau mà:

1. Người Tín Đồ Được Khích Lệ Và Tăng Trưởng Trong Đấng Christ

“Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng với sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, (để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ) hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. (Rô-ma 1:11-12).

2. Thế Gian Nhận Biết Rằng Chúa Giêxu Được Đức Chúa Trời Sai Đến

Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để cho họ được toàn vẹn hiệp làm một..và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con (Giăng 17:22, 23).

caygaycuanguoichanbaychuong14 1210x905 

B. ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ THÔNG CÔNG

1. Sự Kết Ước Bền Chặt Với Nhau

“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau (Rô-ma 12:10). Không có một lòng tin làm nền tảng thì không thể có sự thông công. Chiều sâu của mối thông công sẽ thay đổi theo chiều sâu của sự kết ước.

2. Sự Kết Ước Của Chúng Ta Phải Đặt Nền Trên Tình Yêu AGAPE

Agape là tình yêu một chiều, đó là tình yêu mặc dầu chớ không phải là tình yêu vì hoặc nếu. Một sự kết ước như thế sẽ không bị ảnh hưởng bởi thái độ bất nhất của người khác. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau: Như Ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy (Giăng 13:34).

3. Sự Thông Công Thật Là Lấy Đấng Christ Làm Trung Tâm

Sự thông công của chúng ta với người khác được đặt nền trên sự kết ước chung của chúng ta với Đấng Christ. Vả chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giêxu Christ (I Giăng 1:3). Cũng xem Phi-líp 2:1, 2.

4. Bước Đi Trong Sự Sáng

Sự thông công của chúng ta bao gồm nhu cầu cởi mở, chân thành và chân thật với người khác. Và đôi lúc những điều này có nghĩa là:

a. Xưng Tội Lỗi Riêng Của Mình Với Người Khác, Hay Là Lấy Tình Yêu Thương Che Đậy Tội Lỗi Của Người Khác

Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêxu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta (I Giăng 1:6, 7). Cũng xem Ma-thi-ơ 18:15.

b. Vâng Theo Sự Sáng

Tức là vâng theo những mạng lệnh chung và mạng lệnh cụ thể mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.

c. Cất Bỏ Tất Cả Mặt Nạ Hay Sự Che Đậy Giả Tạo

Thế gian này đầy dẫy những sự thông công giả hình, chỉ đóng kịch bề ngoài mà không chân chính. “Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng” (I Phi-e-rơ 1:22).

5. Quan Tâm Chân Thật Đến Phúc Lợi Của Người Khác

Không nên có những động cơ ẩn kín của tư lợi. Mong muốn của chúng ta là cho chứ không phải là nhận. Chớ làm việc chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình; nhưng hãy chăm về lợi kẻ khác nữa (I Phi-e-rơ 1:1-24; Phi-líp 2:3, 4).

6. Tình Nguyện Từ Bỏ Sự Sống Mình

Điều răn của Ta đây nầy: các ngươi hãy yêu nhau, cũng như Ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình (Giăng 15:12, 13). Đời sống này còn bao gồm nhiều điều chứ không phải chỉ có sự sống của thân thể này mà thôi. Đời sống ấy còn bao gồm sự sở hữu vật chất, quyền lợi và sở thích cá nhân của chúng ta, v.v.. (Gia-cơ 2:15,16). Điều này cũng có ý nghĩa là một sự tình nguyện chia sẻ cách rộng rãi chính mình. Chúng ta chỉ có thể biết người ta tùy theo mức độ họ được chuẩn bị để bày tỏ chính mình.

C. SỰ THÔNG CÔNG TRONG HỘI THÁNH CÓ NGHĨA LÀ

1. Chia Sẻ Mọi Điều

Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32 có ba bước phát triển trong mối thông công của Hội thánh đầu tiên. Trước hết, họ có cùng một lòng (tâm linh), kế đến là cùng một ý (linh hồn) và rồi kế đến là sự bày tỏ bên ngoài, họ xem mọi sự là của chung. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:44, 45).

2. Từ Bỏ Sự Sống Của Họ

“Hãy chào Bêritsin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Giêxu Christ, là hai người liều chết để cứu sống tôi; ấy chẳng phải một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả hội thánh của dân ngoại nữa (Rô-ma 4:1-25).

3. Tận Tụy Phục Vụ Anh Em

Anh em biết rằng nhà Sêphana là trái đầu mùa của xứ Achai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ (I Cô-rinh-tô 16:15).

4. Là Ống Dẫn Cho Việc Cung Ứng Nhu Cầu Của Người Khác

Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau (I Cô-rinh-tô 8:14). Cũng xem I Cô-rinh-tô 16:17.

5. San Sẻ Trong Đau Khổ

Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện (Phi-líp 4:14).

6. Ban Cho Với Tinh Thần Hi Sinh

Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa (II Cô-rinh-tô 8:2, 3).

7. Ân Cần Tiếp Khách

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa (III Giăng 1:5).

8. Xây Dựng Và Khích Lệ Người Khác

Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin Lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:8). Cũng xem II Ti-mô-Thê 3:10-14.

D. KẾT QUẢ CỦA SỰ THÔNG CÔNG

Kết quả của sự thông công trong Hội Thánh đầu tiên là:

*Một sự kính sợ Đức Chúa Trời

Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. [Công-vụ các Sứ-đồ 2:43]

*Sự vui mừng

Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, [Công-vụ các Sứ-đồ 2:46]

*Làm đẹp lòng mọi người

Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh. [Công-vụ các Sứ-đồ 2:47]

*Thêm người mới

Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh. [Công-vụ các Sứ-đồ 2:47]

*Mọi nhu cầu được cung ứng

Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. [Phi-líp 4:9]

*Dấy lên người lãnh đạo

Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa: anh em biết rằng nhà  Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy  hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi  người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. [1 Cô-rinh-tô 16:15, 16]

TÔI HỨA NGUYỆN

Qua bài học này, hôm nay con hiểu được tầm quan trọng của sự thông công liên tục với những Cơ Đốc Nhân khác. Hôm nay, con xin tự kết ước để làm một phần tử của một nhóm tín hữu mà con sẽ trung thành, yêu thương và phục vụ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8141 guests and no members online

Your Language