Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

04. Một Lời Nói Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn

Một Lời Nói Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn

Ngày 4 trong 4 ngày

Sống Lời của bạn

 Cài đặt

 Khi Một Lời đến với bạn, nó có thể đến với hình thức một đặc điểm nhân vật, một lĩnh vực, một người, một quan điểm thuộc linh, một thuộc tính hoặc một giá trị. Những ví dụ gợi ý sau đây, tuy đây không có nghĩa là một danh sách cụ thể để bạn bắt đầu chọn nhưng đây là một điểm khởi đầu của ý tưởng: tình yêu, niềm vui, sự kiên nhẫn, lòng tốt, sự nghỉ ngơi, người cầu nguyện, sức khỏe, huấn luyện, linh hoạt, tận tâm, gần gũi, kỷ luật, cam kết, can đảm, chủ động, thật thà, truyền cảm hứng, hoàn thành, thánh khiết, ngay thẳng, và mạnh mẽ.

MotLoiNoiSeThayDoi 1280x720

Tĩnh nguyện | Nê-hê-mi 6 | Công-vụ 4:16-20 | Cô-lô-se 3:17 | Cô-lô-se 3:23

Tĩnh nguyện

Sống Lời của bạn

 Cài đặt

 Khi Một Lời đến với bạn, nó có thể đến với hình thức một đặc điểm nhân vật, một lĩnh vực, một người, một quan điểm thuộc linh, một thuộc tính hoặc một giá trị. Những ví dụ gợi ý sau đây, tuy đây không có nghĩa là một danh sách cụ thể để bạn bắt đầu chọn nhưng đây là một điểm khởi đầu của ý tưởng: tình yêu, niềm vui, sự kiên nhẫn, lòng tốt, sự nghỉ ngơi, người cầu nguyện, sức khỏe, huấn luyện, linh hoạt, tận tâm, gần gũi, kỷ luật, cam kết, can đảm, chủ động, thật thà, truyền cảm hứng, hoàn thành, thánh khiết, ngay thẳng, và mạnh mẽ.

Sống với lời của bạn sẽ giúp bạn tập trung và ngăn ngừa bạn khỏi sự phân tâm. Chúng ta đã thấy ảnh hưởng của Nêhêmi bởi tập trung khi ông ấy đang xây dựng tường thành. Ở Nêhêmi 6:3, ông ta không thể ngưng công việc của ông ấy, bởi vì ông ta đang thực hiện một việc theo sự cam kết của ông- xây dựng tường thành! Và ông ta đang thực hiện một việc vĩ đại. Hãy nhớ, khi bạn sống với lời của bạn, bạn đang thực hiện một việc vĩ đại.

Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn.

Qúa trình này thật thú vị, nhưng nó cũng sẽ có nhiều thử thách. Bạn sẽ đối mặt với trở ngại mà bạn không lường trước được. Bạn sẽ rất căng thẳng. Nhưng chúng tôi cũng thường học được nhiều nhất khi chúng ta bước ta khỏi vùng an toàn, vì vậy hãy ở lại quá trình.

Thật cần thiết để ghi nhớ và tập trung vào lời của bạn xuyên suốt trong năm. Nếu lời của bạn không ở khu vực ưu tiên nhất trong đầu của bạn, nó sẽ bị lãng quên.

Giữ lời của bạn ở phía trước và ở trung tâm.

Xuyên suốt một năm thử và sai, chúng ta phát hiện một cách đơn giản và mạnh mẽ để giữ Một Lời của bạn ở phía trước và trung tâm trong suốt một năm.

Đầu tiên, dán lời của bạn ở nổi bật để bạn có thể thấy nó thường xuyên. Những gì làm bạn chú ý sẽ làm bạn tập trung, cái gì làm bạn tập trung bạn sẽ hoàn thành. Tạo nhắc nhở là quan trọng. Viết xuống và dán ở nơi nổi bật, thí dụ như ở tủ thay đồ ở trường học, trong xe của bạn, trên bàn học hoặc ở phòng thay đồ.

Thứ hai, chia sẻ lời của bạn với nhóm của bạn- đó có thể là vòng tròn bạn bè thân thiết của bạn, đồng đội và gia đình quan trọng nhất đối với bạn và người bạn tin tưởng không chút nghi ngờ. Chúng tôi gọi đó là nhóm làm căng bạn, bởi vì nó bao gồm những người kéo căng bạn và giúp bạn phát triển. Hãy cho phép họ hỏi bạn về lời của bạn.

Khi bạn thực hiện hai điều đơn giản đó- dán lời của bạn lên chỗ nổi bật và chia sẻ nó với những người khác- bạn sẽ chắc chắn sự phát triển của bạn. Bạn sẽ trải qua thăng trầm, nhưng đó là tất cả các phần của một quá trình. Khi bạn sống với lời của bạn, hãy để Đức Chúa Trời sử dụng sự đơn giản ở Một Lời của bạn để biến cuộc sống hằng ngày của bạn trở nên một cuộc cách mạng.

Đi

1. Một điều bạn có thể làm để ghi nhớ Một Lời của bạn là gì?

2. Lên danh sách ba người trong vòng bạn bè thân thiết của bạn mà bạn có thể chia sẻ lời của bạn cho họ.

3. Bạn có sống Một lời của bạn như thế nào đối với gia đình, việc kinh doanh, đồng đội của bạn?

Cầu nguyện

Nêhêmi 6

 Mọi lúc

""Thượng Đế, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ giúp con sống trọn vẹn với lời của con trong năm nay. giống như Nêhêmi, giữ con tập trung để sống với một lời của con và ngăn chặn việc xao lãng. Và nếu sự mất tập trung đến, xin cho con sự can đảm để sống tập trung vào những gì Ngài gọi con thực hiện. Trong danh Chúa Jesus, Amen.""

Nê-hê-mi 6

1 Xảy khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, Ghê-sem, là người A rạp, và các thù nghịch chúng tôi khác, hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa, dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa, 2 thì San-ba-lát và Ghê-sem, sai đến nói với tôi rằng: Hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ô-nô. Nhưng chúng có ý làm hại tôi. 3 Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? 4 Chúng sai nói với tôi bốn lượt như vậy; song tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. 5 Lần thứ năm, San-ba-lát sai kẻ tôi tớ người, cũng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay; 6 trong thơ có viết rằng: Trong các dân tộc người ta nghe đồn và Gát-mu nói rằng: Ông và người Giu-đa toan nhau dấy loạn; tại cớ ấy, nên ông mới xây sửa vách thành; và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. 7 Lại ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Giê-ru-sa-lem rằng: Có một vua trong xứ Giu-đa! Bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy; vậy, hãy đến, để chúng ta nghị luận với nhau. 8 Tôi sai nói với người rằng: Những điều ngươi nói, chẳng có ai làm chút nào; nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra. 9 Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. 10 Đoạn, tôi đi đến nhà của Sê-ma-gia, con trai của Đê-la-gia, cháu của Mê-hê-ta-bê-ên (người ấy đã rút ẩn ở đó); người nói rằng: Chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại; vì chúng nó sẽ đến giết ông; ấy lúc ban đêm mà chúng nó toan đến giết ông. 11 Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. 12 Tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tô-bi-gia và San-ba-lát đã mướn người vậy. 13 Vì tại đó, người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa, và làm sỉ nhục tôi. 14 Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi! 15 Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm mươi hai ngày. 16 Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. 17 Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gởi lắm thơ từ cho Tô-bi-gia và Tô-bi-gia đáp thơ gởi lại cho chúng. 18 Vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Sê-ca-nia, con trai của A-ra; và Giô-ha-nan, con trai người, đã cưới con gái của Mê-su-lam, là con trai của Bê-rê-kia. 19 Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tô-bi-gia gởi thơ để làm cho tôi sợ hãi.

16 rằng: Chúng ta xử với hai người nầy làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ; chúng ta chối không nổi. 17 Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. 18 Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy. 19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? 20 Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Công-vụ các Sứ-đồ 4:16-20

17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Cô-lô-se 3:17

23 Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta. Cô-lô-se 3:23

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13965 guests and no members online

Your Language