Bài Giảng Tin Lành

15 Đặc Điểm Của Tình Yêu Thật

15 Đặc Điểm Của Tình Yêu Thật | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | SongHyVongTV

Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.

15DacTinhCuaHonNhan1280x720 1

Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. 4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. 9 Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10 song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11 Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12 Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. 13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. 1. Cô-rinh-tô 13:4-13

Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Châm-ngôn 17:17 13

Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Giăng 15:13

15 Đặc Điểm Của Tình Yêu Thật: 1.) 00:00:00 - Nhịn nhục 2.) 00:13:06 - Nhân từ 3.) 00:19:18 - Chẳng ghen tị 4.) 00:29:03 - Chẳng khoe khoang 5.) 00:39:16 - 00:44:55 Chẳng lên mình kiêu ngạo 6.) 00:51:42 - Chẳng làm điều trái phép 7.) 1:00:44 - 1:01:09 Chẳng kiếm tư lợi 8.) 1:10:22 - 1:31:34 Chẳng nóng giận 9.) 1:42:51 - Chẳng nghi ngờ sự dữ 10.) 1:44:15 - 2:06:45 Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật 11.) 2:09:42 - Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự 12.) 2:18:51 - 2:30:20 Tin mọi sự 13.) 2:32:45 - Trông cậy mọi sự 14.) 2:42:00 - 2:52:03 Nín chịu mọi sự 15.) 2:52:03 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ!

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13704 guests and no members online

Your Language