Vượt Khỏi Rủa Sả Mà Đến Phước Lành - Derek Prince

03. Những Lời Rủa Sả

3. Những Lời Rủa Sả - Tác giả: Derek Prince

     Trước hết chúng ta quay về Châm ngôn 26:2 “Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi, lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến”. Điều này rất quan trọng. Nếu có một lời rủa sả thì phải có nguyên do. Trong nhiều trường hợp để được giải thoát khỏi sự rủa sả, điều quan trọng là khám phá ra nguyên nhân không có lời rủa sả nào vô cớ cả.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số nguồn gốc của sự rủa sả”

I. CHÍNH MÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI:

Nhiều lần Đức Chúa Trời đã công bố một sự rủa sả trên những dân tộc hay trên những cá nhân. Đây là một trong những hình thức phán xét nghiêm trọng nhất của Đức Chúa Trời.

lamthenao02b 1210x680

1. Sáng thế ký 12:1-3. Chúng ta hãy nhìn xem sự kêu gọi của Apramham

(Sáng thế ký 12.) Đây là lời kêu gọi của Apraham khi ông vẫn còn được gọi là Ap-ram, để ra khỏi thành phố của ông là U-rơ ở xứ Canh đê. Thực sự có 7 chặn trong lời kêu gọi này: “Vả, Đức Giêhôva có phán cùng Ap-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (Hãy chú ý lời kêu gọi 7 điểm của Áp-ram).

a) Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn

b) Ta sẽ ban phước cho ngươi

c) Cùng làm nổi danh ngươi

d) Và ngươi sẽ thành một nguồn phước

e) Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi

f) Rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi

g) Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ người mà được phước.

Đây là sự kêu gọi 7 điểm của Ápraham và số phận 7 điểm của Đức Chúa Trời dành cho Ápraham. Hãy lưu ý đến điểm thứ 6 là sự rủa sả xảy đến cho người nào rủa sả Ápraham. Điều nầy cùng đi với Ápraham và con cháu ông là Giacốp, Ysơraên và dân tộc Do thái. Đó là điểm rất quan trọng cho tất cả chúng ta nhìn thấy. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người vào một chức vụ đặc biệt, thì người đó trở thành mục tiêu cho Satan thủ địch cách đặc biệt. Và vì thế Đức Chúa Trời, đã đưa ra lời bảo vệ cho Ápraham. Ngài phán: “Ta sẽ rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi”. Điều đó là gì trong ngôn ngữ hiện đại. Rủa sả con cháu Ápraham ngày nay gọi là gì? Chúng ta dùng chữ “Chủ nghĩa bài Do thái”. Đức Chúa Trời rủa sả chủ nghĩa bài Do thái. Nói cách khác, chủ nghĩa “ Bài Do Thái” đem lại cho họ sự rủa sả từ Đức Chúa Trời. Đó là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời cho dân Do thái. Chắc chắn bạn đồng ý tôi là dân Do thái cần sự bảo vệ ấy. Như thế có một yếu tố. Có thể điều này có ảnh hưởng đến đời sống một số người đang đọc đến sứ điệp này.

Có lẽ bạn hay cha mẹ của bạn, hoặc tổ phụ của bạn đã từng là kẻ thù của dân tộc Do thái. Bạn đã nói xấu nghịch lại họ, bạn đã phê bình họ, bạn đã rủa sả họ. Bạn hãy hiểu rằng, điều đó sẽ đem lại sự rủa sả trên bạn làm thể nào để bạn có thể thoát khỏi điều đó được. Nhưng đây chỉ là một ví dụ.

2. Phục truyền 27:11-26. Trong phục truyền 27 Đức Chúa Trời đã định rằng khi dân Ysơraên đã vào được đất hứa của họ rồi, nếu họ không nghe lời Đức Chúa Trời trong một số phương diện nào đó, họ sẽ tự chuốc lấy cho mình 12 điều rủa sả. “Ngày đó, Môi se cũng truyền cho dân sự lệnh nầy: Khi các ngươi đi qua sông Giôđanh rồi, thì Simêôn, Lêvi, Giuđa, Ysaca, Giôsép và Bêngiamin phải đứng trên núi Garixim đặng chúc phước cho dân sự, còn Rubên, Gát, A-se, Sabulôb, Đan và Néptali phải đứng trên núi Ê banh đặng rủa sả” (Phục truyền 27:11-13). Họ không thể vào đất Hứa mà không thể phơi bày ra trước cả sự phước lành nếu họ vâng lời, và sự rủa sả nếu họ không vâng lời. Không có con đường nào khác vào Đất Hứa mà không qua con đường đó. Và rồi danh sách 12 sự rủa sả đã được liệt kê ra:

a) Thờ hình tượng và các tà thần: “Người Lêvi sẽ cất tiếng nói lớn cùng mọi người nam Ysơraên mà rằng: Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giêhôva, công việc bởi tay người thợ dựng lên trong nơi kín nhiệm: Cả dân sự phải đáp Amen (Phục truyền 27:14-15). Toàn dân Ysơraên phải tự chuốc lấy cho mình sự rủa sả nếu họ dính líu đến sự thờ hình tượng, sự thờ phượng các tà thần hoặc như ngày nay ta thường gọi là tà đạo, ngoại giáo. Đó là nguyên nhân trước hết của những sự rủa sả trong đời sống người ta - liên hệ đến sự thờ hình tượng, thờ các tà thần và toàn bộ lãnh vực tà đạo ngoại giáo. Trong xuất Êdíptôký 20:3 (Điều răn thứ I) “Đức Giêhôva phán: Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác.... ngươi chớ qùy lạy trước các hình tượng”. Và Ngài phán: “Nếu ngươi làm như vậy, Ta sẽ nhơn tôi tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời. Không phải một đời ngươi chịu phạt, mà ba bốn đời sau ngươi cũng bị phạt”.

Vì thế, bạn có thể hiểu rằng bạn đang tranh đấu với một điều gì đó trong đời sống bạn ngay bây giờ mà điều đó lại phát xuất từ ông nội, hoặc ông cố, bà cố, hoặc một số bậc tổ phụ nào khác. Bạn thấy không, việc nhận diện và làm rõ vấn đề quan trọng là dường nào. Tôi sẽ chỉ tóm lược những nguyên nhân khác, chính yếu của sự rủa sả đã liệt kê trong Phục truyền 27.

b) Không hiếu kính cha mẹ: Không hiếu kính cha mẹ là điều vô cùng quan trọng. Tôi không nghi ngờ rằng sẽ có một số người đang đọc cuốn sách nhỏ này, đang có những nan đề trong đời sống họ bởi vì những thái độ của họ đối với cha mẹ là không đúng đắn. Hãy nhớ lại điều răn đầu tiên có lời hứa cặp theo: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất”.

Trong tất cả các kinh nghiệm của tôi trong chức vụ hầu việc Chúa, tôi chưa hề gặp một người nào bất hiếu với cha mẹ mà lại được phước. Không bao giờ. Tôi không tin là có một người nào như thế cả. Điều đó tự động đem lại sự rủa sả cho bạn. Tôi không có ý nói là bạn phải đồng ý với cha mẹ của bạn, hoặc thậm chí làm tất cả những gì họ bảo bạn phải làm điều đó tùy thuộc vào cách sống của cha mẹ bạn, nhưng bạn phải hiếu kính với họ như là bậc cha mẹ của bạn. Đó là điều răn thứ nhất có lời hứa phước hạnh kèm theo. Tôi không biết hết có bao nhiêu người tôi đã gặp mà đời sống của họ đã được biến đổi với cha mẹ. Và tôi suy nghĩ đến những người khác không bao giờ thay đổi thái độ tốt đẹp của họ đối với cha mẹ, và họ không hề được phước của Đức Chúa Trời bởi vì ông không bao giờ tái lập mối quan hệ tốt với người mẹ của ông. Tôi không dạy lý thuyết ở đây, tôi đang dạy về những điều tôi đã kinh nghiệm.

c) Loạn luân hay tình dục phi tự nhiên: Tất cả những hình thức tình dục phi tự nhiên đều đem lại sự rủa sả. Bất cứ hình thức tình dục đồng giới, hoặc thỏa mãn tình dục với thú vật đều bị rủa sả cũng như có quan hệ tình dục với những thành viên khác trong gia đình ngoài giới hạn cho phép. Ngày nay chúng ta biết đến sự kiện có hàng triệu trẻ em đã là nạn nhân của cha chúng trong lãnh vực tình dục - Sida.

d) Bất công đối với người yếu đuối, thế cô: Trong các loạt bài ghi âm của tôi có nói đến sự kiện người da đỏ Mỹ tại Hoa Kỳ đã gây nên một sự rủa sả cho Tòa Bạch Ốc, bởi vì chính phủ Mỹ đã thường vị phạm các hiệp ước đã ký với người da đỏ Mỹ. Và tôi tin rằng họ biết cách để rủa sả. Đó là lý do tại sao từ năm 1860 đến năm 1980 mỗi một vị Tổng Thống được bầu cử vào năm thứ 20 đều đã chết trong khi còn tại chức. Bạn có thể truy về hai việc: Sự bất tín của chính phủ Mỹ với người Da Đỏ, và sự kiện Abraham Lincoln là Tổng Thống được bầu vào năm 1860 đã cho phép một buổi họp Hội Thông Linh (Spiritist), được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc dưới sự hướng dẫn của bà vợ Tổng thống, là người đã chấm dứt đời mình trong viện tâm thần. Cho nên bạn thấy việc nầy không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà đã ảnh hưởng đến cả dân tộc. Tôi tin rằng điều tương tự đã xảy ra với Tổng Thống Reagan - như bạn đã biết một cố gắng ám sát ông đã bất thành - nhưng ngay trước khi ông tuyên thề giữ chức Tổng Thống, một số chúng tôi trong buổi nhóm đông người đã hiệp nguyện trong đức tin và đã giải thoát - ông khỏi sự rủa sả, không phải chỉ mình ông mà cả chức vụ Tổng Thống nữa.

Bạn thấy không, sự rủa sả gần như là sắp ứng nghiệm. Viên đạn đã nằm cách quả tim Tổng Thống 2,54 cm (one inch), nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện giải thoát sự rủa sả. Tôi hi vọng rằng bạn có thể thấy rằng đây không phải là lý thuyết trừu tượng. Đây là điều xảy ra trong đời sống của nhiều người và các dân tộc ở khắp nơi.

3. GIÊRÊMI 17:5,6. Một loạt rủa sả khác được tìm thấy ở đây: “Đức Giêhôva phán như vầy: Đáng rủa sả thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giêhôva. (Và đây là lời rủa sả): Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trong đất mặn không dân ở” (Giêrêmi 17:5,6). Đây là một người tiêu biểu đang ở dưới sự rủa sả. Mọi người khác đều nhận được sự mưa móc (tức là phước hạnh và sự thạnh vượng), nhưng giữa tất cả những điều đó anh ta lại sống trong một nơi đồng vắng khô khan không bao giờ thấy mưa đến. Tại sao vậy? Vì anh bị rủa sả.

Điều gì đã gây nên sự rủa sả đó? Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy nơi loài người và lấy sức mạnh của mình, (nương dựa trên khả năng loài người và các nguồn vật chất) và lòng họ lìa khỏi Đức Giêhôva. Tôi tin rằng sự rủa sả đó giáng trên nhiều Hội thánh Cơ đốc vốn đã nếm trải ân huệ của Đức Chúa Trời, đã biết điều gì là ân điển Chúa nhưng rồi lại quay lưng đi, bắt đầu tin cậy nơi những n lc riêng của họ, sự thông minh riêng của họ, đã lấy xác thịt làm cánh tay của họ. Phước hạnh của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi họ, và trên chỗ đó là một sự rủa sả. Bạn đã tranh đấu, đã nỗ lực và bạn rao giảng, nhưng ở đó có rất ít kết quả cho đến khi rủa sả được giải quyết.

4. XACHARI 5:1-4. Xachari đã thấy một khải tượng về một cuốn sách chứa đầy sự rủa sả trên cả 2 mặt. Một mặt trên người trộm cắp, mặt khác trên người thề dối trong Danh Chúa và nếu sự rủa sả này vào nhà dân chúng, nó sẽ phá hủy các nhà đó. Nhiều nhà đã bị hủy phá bởi vì một sự rủa sả đã bước vào. Các gia đình đã bị tan vỡ bởi vì sự rủa sả. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ bị rủa sả nếu bạn bao gồm tất cả những người ăn cắp và thề dối. Bao nhiêu người chân thành trong việc nộp thuế? Bạn có biết rằng điều đó có thể đem đến sự rủa sả cho bạn không? Ở tại Hoa Kỳ sẽ có nhiều người trong số đó và nhiều người trong đó là những người thường đi nhà thờ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14648 guests and no members online

Your Language