Vượt Khỏi Rủa Sả Mà Đến Phước Lành - Derek Prince

09. Làm Thế Nào

9. Làm Thế Nào - Tác giả: Derek Prince

   Trước hết bạn phải hiểu rằng sự cung ứng đầy đủ đã được thực hiện qua sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi. Đó là con đường của Đức Chúa Trời đã cung ứng cho mọi nhu cầu của con người bao gồm cả điều nầy. “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta - vì có lời chép: Đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ - hầu cho phước lành ban cho Ápraham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho” (Galati 3:13-14).

Hãy để ý đến sự trao đổi - sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá, sự đền tội là sự trao đổi - trong đó tất cả sự gian ác thuộc về chúng ta đã đến trên Đấng Christ và tất cả những điều tốt đẹp thuộc về Ngài lại sẵn ban cho chúng ta. Ngài đã chịu thương tích để chúng ta được lành bệnh. Ngài đã chết để chúng ta được sống. Ngài trở nên người có tội để chúng ta được xưng công bình. Ngài đã bị từ bỏ để chúng ta được đón nhận. Ở đây Ngài đã bị rủa sả để chúng ta có thể bước vào phước lành. Đó là cơ sở của sự cung ứng của Đức Chúa Trời cho vấn đề nầy đã được thảo luận trong quyển sách nhỏ nầy.

lamthenao09 1210x680

Bạn để ý sẽ thấy rằng trong câu 13, chữ “rủa sả” xuất hiện đến 3 lần: “Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả, đã trở nên sự rủa sả, vì có lời chép rằng đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ”. Nếu một sự rủa sả là quá thật đến nỗi Đấng Christ đã trở nên sự rủa sả trên cây gỗ vì chúng ta, thì chúng ta đừng đùa giỡn với ý nghĩ cho rằng sự rủa sả không có thật đâu. Đức Chúa Trời sẽ không cung cấp cho sự giải cứu chúng ta khỏi sự rủa sả với một giá cao như vậy nếu không có điều gì để giải cứu cả. Chúa Jêsus Christ đã phải hy sinh thay thế để cung cấp sự giải cứu cho chúng ta khỏi sự rủa sả. Đó là cơ sở cho sự giải cứu chúng ta. Nó phải được căn cứ trên đức tin nơi những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta trên thập tự giá.

Giống như chúng ta được trở nên công bình vì Ngài đã trở nên tội lỗi, thì cũng vậy chúng ta có thể nhận lãnh cả các phước hạnh bởi vì Ngài đã trở nên sự rủa sả vì chúng ta. Luật pháp của Môise trong Phục Truyền 21:23 nói rằng: ’Bất cứ ai bị treo trên cây gỗ đều trở thành sự rủa sả’. Mọi người Do thái biết luật Môise, khi họ thấy Chúa Jêsus bị treo trên Thập tự giá thì đều biết rằng Ngài đã trở nên sự rủa sả. Tạ ơn Đức Chúa Trời về lý do Ngài đã trở nên sự rủa sả đó là để cho chúng ta có thể được giải cứu khỏi sự rủa sả. Bạn cần phải ghi nhớ trong trí rằng sau khi bạn đã được giải cứu, bạn vẫn phải tiếp tục đáp ứng những điều kiện là lắng nghe tiếng của Chúa và làm những gì Ngài phán dạy.

Chúa Jêsus phán trong Giăng 10:27 ‘Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta’. Đó là toa thuốc cho sự phước hạnh. Nhưng để sống trong phước hạnh, nếu có một sự rủa sả trong đời sống của bạn, thì trước hết bạn phải được cứu chuộc khỏi sự rủa sả, bạn cần được giải cứu. Qua sự chết của Chúa Jêsus sự giải cứu thuộc về chúng ta một cách hợp pháp. Ngài đã làm điều ấy cho chúng ta rồi. Phần của chúng ta là đi từ pháp lý đến kinh nghiệm, chúng ta cần phải để cho sự giải cứu đó hành động trong đời sống chúng ta.

Tôi muốn chỉ cho các bạn cách để làm điều đó. Cơ sở pháp lý đã có sẵn ở đó rồi. Đức Chúa Trời không cần làm thêm bất cứ điều gì nữa cả, nhưng chúng ta phải chiếm hữu lấy những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Thông thường chúng ta cần phải xác định cho rõ nguyên nhân hay nguồn gốc của sự rủa sả, không phải luôn luôn nhưng là rất thường xuyên. Và đó là lý do tôi đã dành khá nhiều thì giờ để thảo luận về các khả năng khác nhau, bởi vì tôi tin Đức Thánh Linh sẽ phán với bạn khi bạn đọc sách nầy. Bạn có thể hiểu lý do tại sao bạn đã tranh đấu suốt cả đời, điều nầy có thể đến từ sự mặc khải siêu nhiên, nhiều lần xảy ra như vậy.

Tôi không nói rằng bạn phải biết, nhưng trong nhiều trường hợp Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết chúng ta được giải cứu khỏi điều gì, và làm thể nào sự giải cứu đó xảy đến cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn thì bạn hãy hành động theo những gì Ngài đã bày tỏ cho các bạn.

QUÁ TRÌNH GIẢI CỨU

Kiểu mẫu căn bản của quá trình giải cứu được nêu lên trong bốn chữ (Tiếng Anh), bắt đầu với chữ RE:

- RECOGNISE : NHẬN BIẾT nan đề của bạn và nguyên nhân của nó.

- REPENT : ĂN NĂN bất cứ điều gì bạn đã được Chúa nhắc nhở rõ ràng .

- RENOUNCE : TỪ BỎ sự rủa sả

- RESIST : CHỐNG TRẢ mọi nỗ lực của satan giữ bạn dưới sự rủa sả.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13173 guests and no members online

Your Language