Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Hội Thánh

A1 - LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUẤN LUYỆN1

huanluyennguoilanhdao1 435x290A1 - LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUẤN LUYỆN1

Có BA TRỞ NGẠI LỚN trong việc truyền bá phúc âm cho những người chưa hề nghe về những gì Chúa Jesus đã làm để cứu rỗi và ban phước cho mọi dân tộc.

Những điều này là:

•CHỦ NGHĨA GIÁO QUYỀN

•SỰ THIẾU QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH LINH

•GIÁO ĐƯỜNG

A1 - Mở Đầu Làm Thế Nào Để Huấn Luyện

huanluyennguoilanhdao1 435x290 1

A1 - Mở Đầu Làm Thế Nào Để Huấn Luyện Những Người Lãnh Đạo Hội Thánh

Trong phần Làm Thế Nào Để Huấn Luyện Những Người Lãnh Đạo Hội Thánh, các bạn sẽ học cách làm sao đắc thắng chủ nghĩa GIÁO QUYỀN. Hai điều còn lại sẽ được đề cập đến trong các phần sau. Nếu bạn tuân theo những nguyên tắc của Kinh Thánh thay vì theo quan niệm “Giáo quyền”, bạn sẽ đạt được hiệu quả trong việc đồng công với Chúa Jesus để xây dựng Hội Thánh của Ngài.

 

A1 - Năm Nguyên Tắc Được Ban Cho Môi-se

huanluyennguoilanhdao2 435x290 1A1 - Năm Nguyên Tắc Được Ban Cho Môi-se

1. Huấn Luyện Những Người Khác Để Họ Biết Giúp Đỡ 

‘Tôi không thể một mình gánh hết dân sự nầy, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá! Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi.’ (Dân Số Ký 11:14,15). Môise đã cầu xin Chúa giết ông bởi vì những hậu quả do chủ nghĩa giáo quyền gây ra. ...Ý niệm giáo quyền đã giết Môise. Chủ nghĩa ấy cũng sẽ giết bạn!

A2.0 Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

huanluyennguoilanhdao4 435x290 1A2.0 Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

MỤC LỤC

Lời nói đầu 

A2.1 - Trông Đợi Chúa... 

A2.2 - Nghe Tiếng Chúa 

A2.3 - Vâng Theo Tiếng Chúa 

A2.4 - Kiên Nhẫn Chịu Đựng 

A2.5 - Học Tập Cuộc Đời Giôsép 

A2.6 - Tránh Trở Thành Một Người Bại Trận 

A2.7 - "Lánh Khỏi Tội Gian Dâm” 

A2.8 - Từ Bỏ Sự Tham Lam / Sự Thờ Hình Tượng 

A2.9 - Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

A2.1 Chương 1 Trông Đợi Đức Chúa Trời

huanluyennguoilanhdao5 435x290 1A2.1 Chương 1 Trông Đợi Đức Chúa Trời

Dẫn Nhập

Có phải bạn là người được kêu gọi để trở thành người lãnh đạo Hội Thánh nhưng e ngại rằng những nhược điểm của bạn sẽ ngăn trở bạn thành công chăng? ... Có phải bạn nghĩ rằng bạn quá yếu đuối không thể trở thành một người lãnh đạo vững vàng chăng? Có lẽ bạn đang bị đẩy vào vị trí lãnh đạo và bạn đang đối diện với sự chán chường, thậm chí cả sự thất bại. Nếu vậy bạn hãy vững lòng. Đức Chúa Trời có những tin vui cho bạn.

A2.2 NGHE TIẾNG CHÚA - Chương 2

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” Đức Chúa Trời sống trên thiên đàng và tể trị trên cả trái đất. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta” (Es 66:1) “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài” (Thi 47:8). Trong bài nghiên cứu nầy chúng ta sẽ nhắm vào những chân lý đặc biệt về Đức Chúa Trời. Đây là những sự kiện về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Qua những sự kiện nầy bạn sẽ hiểu biết thêm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ đến chỗ nhận biết Ngài và Ngài là Đấng chăm sóc đời sống của chính bạn ra sao.

A2.3 VÂNG THEO TIẾNG CHÚA - Chương 3

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” Đức Chúa Trời sống trên thiên đàng và tể trị trên cả trái đất. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta” (Es 66:1) “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài” (Thi 47:8). Trong bài nghiên cứu nầy chúng ta sẽ nhắm vào những chân lý đặc biệt về Đức Chúa Trời. Đây là những sự kiện về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Qua những sự kiện nầy bạn sẽ hiểu biết thêm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ đến chỗ nhận biết Ngài và Ngài là Đấng chăm sóc đời sống của chính bạn ra sao.

A2.4 KIÊN NHẪN CHỊU ĐỰNG - Chương 4

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” Đức Chúa Trời sống trên thiên đàng và tể trị trên cả trái đất. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta” (Es 66:1) “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài” (Thi 47:8). Trong bài nghiên cứu nầy chúng ta sẽ nhắm vào những chân lý đặc biệt về Đức Chúa Trời. Đây là những sự kiện về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Qua những sự kiện nầy bạn sẽ hiểu biết thêm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ đến chỗ nhận biết Ngài và Ngài là Đấng chăm sóc đời sống của chính bạn ra sao.

A2.5 BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI GIÔSÉP - Chương 5

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” Đức Chúa Trời sống trên thiên đàng và tể trị trên cả trái đất. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta” (Es 66:1) “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài” (Thi 47:8). Trong bài nghiên cứu nầy chúng ta sẽ nhắm vào những chân lý đặc biệt về Đức Chúa Trời. Đây là những sự kiện về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Qua những sự kiện nầy bạn sẽ hiểu biết thêm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ đến chỗ nhận biết Ngài và Ngài là Đấng chăm sóc đời sống của chính bạn ra sao.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

041005254
Today: 52
Yesterday: 64
This Week: 259
Last Week: 454
This Month: 406
Last Month: 2,257
unknown 37% unknown
Vietnam 21% Vietnam
United States 18% United States

Total:

16

Countries

Thống Kê Trực Tiếp

We have 712 guests and no members online

Your Language

vizh-TWenfrdeitjaestr